Main Page Sitemap

Bonus till anställda skatt

Moms och beskattning Det är ingen moms (0 ) på utgifter som avser bonus eller bonuslön.
Kontogrupp 19 - Kassa och bank Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader Kontogrupp 70 - Löner till kollektivanställda Kontogrupp 72 - Löner till tjänstemän och företagsledare Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Erkännande.Bonuslön är normalt en icke semesterlönegrundande ersättning som betalas ut i perioden efter den period som ligger till grund för beräkningen av bonus eftersom underlaget måste vara fastställt innan utbetalningen kan göras.Ersättning till en betalningsmottagare som omfattas av olika regler för skatteavdrag under samma redovisningsperiod.Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten gambling dice games list utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.Utbetalningen av bonus sker först år 2010 och därför bokförs en upplupen kostnad under år 2009 för intjänad bonus.Avgifter för riskförsäkring, en mindre del av våra intäkter kommer från de riskförsäkringar som våra tjänstepensionskunder har tecknat i sina pensionsplaner.När tjänsterna har utförts så omförs en tillgång av ej utförda tjänster till en kostnad i resultaträkningen.En kostnad för bonuslön värderas till det verkliga värdet av utnyttjade tjänster (intjänade ersättningar) under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för bonuslön.Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.Den avdragna preliminärskatten redovisas i en skattedeklaration för arbetsgivare och skall betalas till skatteverket.Personalkostnader avseende bonuslön (bruttolön och arbetsgivaravgifter.m.) i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer best bonus pokerstars med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män.


Sitemap